ՎԿԱՅԱԿԱՆԱՑ ԲԱՇԽՈՒՄ ՔԵՍԱՊԻ ՄԷՋ

Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Առաջ­նորդ` Գերշ. Տ. Շա­հան Ս. Եպս. Սար­գիս­եա­նի, ներ­կա­յու­թեամբ Կի­րակ­նօր­եայ Դպ­րոց­նե­րու Խոր­հուր­դին եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Քե­սա­պի Ս. Աստ­ուա­ծա­ծին եկե­ղեց­ւոյ Թա­ղա­կան Խոր­հուր­դին, Ս. Աստ­ուա­ծա­ծին Կի­րակ­նօր­եայ Դպ­րո­ցի Տես­չու­թեան եւ ու­սուց­չա­կազ­մին, Եր­կու­շաբ­թի, 11 Յու­լիս 2011-ին, կէ­սօր­ուան ժա­մը 11:30-ին, Ս. Աստ­ուա­ծա­ծին եկե­ղեց­ւոյ «Սա­հակ­եան» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ վկա­յա­կա­նաց բաշխ­ման հան­դէս:

Ձեռ­նար­կը սկիզբ առաւ «Տէ­րու­նա­կան» աղօթ­քով եւ Հ.Ե.Կ. Դպ­րոց­նե­րու մաղ­թեր­գի եր­գե­ցո­ղու­թեամբ: Բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց տես­չու­հին` Օրդ. Սօն­իա Քորթ­մոս­եա­նը, որ անդ­րա­դար­ձաւ Կի­րակ­նօր­եայ Դըպ­րո­ցին կա­րե­ւո­րու­թեան, ազ­գա­յին եւ կրօ­նա­կան դաստի­ա­րա­կու­թիւն ներշն­չե­լու գոր­ծին մէջ: Ան ըսաւ. «Մա­քուր նկա­րա­գի­րը կր­նայ կերտ­ուիլ միայն Քրիս­տո­ն­է­ա­կան առողջ դաստ­ի­ա­րա­կու­թեամբ, ու­րեմն` Կի­րակ­նօր­եայ Դպ­րո­ցը սերտ առն­չու­թիւն ու­նի ազ­գա­յին նկա­րագ­րի կեր­տու­մին ու հա­յա­պահ­պան­ման սր­բա­զան գոր­ծին հետ»:

Ապա, երախ­տա­գի­տա­կան խօսք ուղ­ղեց Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Առաջ­նորդ Գերշ. Տ. Շա­հան Սրբ. Եպս. Սար­գիս­եա­նին, Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Կի­րակ­նօր­եայ Դպրոց­նե­րու խոր­հուր­դին, Կի­րակ­նօր­եայ Դպ­րո­ցի ու­սուց­չա­կազ­մին եւ գնա­հա­տեց ծնող­նե­րը, որոնք իմաս­տու­թեամբ եւ նուի­րա­կան խրա­խոյ­սով իրենց զա­ւակ­նե­րուն քայ­լե­րը ուղ­ղե­ցին դէ­պի Կի­րակ­նօր­եայ Դպ­րոց: Խօս­քի աւար­տին ըսաւ. «Քա­ջա­լե­րենք այս սուրբ գոր­ծը եւ մեր զա­ւակ­նե­րը առաջ­նոր­դենք հոն, ուր կայ իս­կա­կան խա­ղա­ղու­թիւն, կեանք եւ ճշ­մար­տու­թիւն»:

Բաց­ման խօս­քէն ետք բեմ բարձ­րա­ցան աւար­տա­կան դա­սա­րա­նէն խումբ մը շր­ջա­նա­ւարտ­ներ եւ հան­դէս եկան գե­ղար­ուես­տա­կան կո­կիկ յայ­տա­գի­րով մը, որ կ՛ընդգր­կէր` «Աշա­կերտք Քրիս­տո­սի» եւ «Արե­գակն Ար­դա­րու­թեան» շա­րա­կան­նե­րու եւ «Ս. Սա­հակ-Մես­րոպ» եր­գին եր­գե­ցո­ղու­թիւնը, Սաղ­մոս 15, ապա շըր­ջա­նա­ւարտ­նե­րէն Թա­լին Թրթռ­եան եւ Ալիս Արս­լան­եան ար­տա­սա­նե­ցին «Սոր­վե­ցուր ին­ծի, ով Տէր» աղօթ­քը, որուն յա­ջոր­դեց աս­մունք «Հա­յու Հո­գին», կա­տա­րո­ղու­թեամբ Վա­նա Դանի­էլ­եա­նին:

Ետ­քը ներ­կա­յաց­ուե­ցան Քե­սա­պի «Ս. Աստ­ուա­ծա­ծին» Կի­րակ­նօր­եայ Դպ­րո­ցի ամ­փոփ պատ­մա­կա­նը 1969-2011 եւ անոր կց­ուած յար­մար լու­սա­պատ­կեր­նե­րու ցու­ցադ­րու­թիւն:

Շր­ջա­նա­ւարտ­նե­րէն տի­ար Յով­սէփ Բէն­դէզ­եան, յա­նուն աւար­տա­կան­նե­րուն, կար­դաց «Ու­ղերձ»: Ան յայտ­նեց, թէ Կի­րակ­նօր­եայ Դպ­րո­ցը եղած է այն սուրբ օճա­խը, որ իր հո­գե­ղէն ներ­կա­յու­թեամբ յա­ւեր­ժա­կան ար­ժէք­նե­րով, հո­գե­ւոր եւ ազ­գա­յին դաստ­ի­ա­րա­կութ­եամբ, հա­յօ­րէն եւ մարդ­կօ­րէն կեր­տեց մեր ինք­նութ­իւնը, սեր­մա­նեց մեր մէջ ազ­գօ­գուտ եւ եկե­ղե­ցան­ուէր ծա­ռա­յու­թեան ոգին:

Խօս­քը փա­կեց ըսե­լով. «Կ՛ուխ­տենք հե­տե­ւիլ մեր նախ­նի­նե­րու օրի­նա­կին, միշտ բարձր պա­հե­լու մեր շատ սի­րե­լի Կի­րակ­նօր­եայ Դպ­րո­ցին անու­նը եւ ապա­գա­յին ըլ­լա­լու տի­պար ու­սու­ցիչ­ներ, ի խն­դիր Հայ եկե­ղեց­ւոյ պայ­ծա­ռու­թեան եւ ի փառս Աս­տու­ծոյ»:

Հան­դի­սու­թեան աւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ վկա­յա­կա­նաց բաշ­խում, որ­մէ ետք Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Առաջ­նորդ Գերշ. Տ. Շա­հան Ս. Եպս. Սար­գիս­եան փո­խան­ցեց իր հայ­րա­կան պատ­գա­մը, շր­ջա­նա­ւարտ­նե­րուն մաղ­թե­լով յա­ջո­ղու­թիւն իրենց կա­տա­րե­լիք սուրբ առա­քե­լու­թեան մէջ, զա­նոնք կո­չե­լով առաք­եալ­նե­րու որ­դի­ներ, նկա­տի ու­նե­նա­լով որ անոնց նոյն առա­քե­լու­թիւնն է որ պի­տի շա­րու­նա­կենք, ինչ­պէս դա­րե­րու ըն­թաց­քին Հայ Եկե­ղեց­ւոյ բո­լոր սուրբ հայ­րե­րը մա­տու­ցե­ցին իրենց ծա­ռա­յու­թիւնը` ի սպաս լու­սա­ւորչ­եան կան­թե­ղի յա­ւեր­ժա­կան լու­սա­տուու­թեան:

Թե­լադ­րեց, որ Կի­րակ­նօր­եայ Դպ­րո­ցի ու­սու­ցիչ­նե­րը իրենց կեց­ուած­քով եւ վար­ուե­լա­կեր­պով օրի­նակ դառ­նան աշա­կեր­տու­թեան եւ իրենց քրիս­տո­ն­է­ա­կան սէրն ու հո­գա­ծու­թիւնը յայտ­նեն անոնց:

Բարձր գնա­հա­տեց տեղ­ւոյս հո­գե­ւոր հովիւին տա­րած աշ­խա­տան­քը, յա­նուն Կի­րակ­նօր­եայ Դպ­րո­ցի առա­ւել զար­գաց­ման եւ բար­գա­ւաճ­ման:

Խօ­սե­ցաւ ընդ­հան­րա­պէս Կի­րակ­նօր­եայ Դպ­րո­ցին, եւ մաս­նա­ւո­րա­պէս օր­ուան կա­րե­ւո­րու­թեան մա­սին, շեշ­տե­լով անոր ան­ժա­ման­ցե­լի տեղն ու դե­րը սփիւռք­եան մե­րօր­եայ ծան­րակ­շիռ պայ­ման­նե­րուն մէջ:

Հուսկ, Առաջ­նորդ Սր­բա­զան Հօր «Պահ­պա­նիչ» աղօթ­քով փակ­ուե­ցաւ հան­դի­սու­թիւնը:

Առնուած՝ ԳԱՆՁԱՍԱՐ-ի կայքէջէն

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>