Գիրքեր

Կայքին այս էջին մէջ կը ներկայացնենք Քեսապ աւանի մասին լոյս տեսած հրատարակութիւնները, ըլլան անոնք հատորներ կամ զանազան լրագրերու եւ պարբերաթերթերու մէջ լոյս տեսած յօդուածներ:
Ստուգիւ, Քեսապը եղած է բազմաթիւ հայ մտաւորականներու (ըլլան անոնք Քեսապցի կամ ոչ) հետաքրքրութիւնը շարժող շրջան մը, իր պատմութեամբ, բնակչութեամբ, մշակոյթով, բարբառով ….. եւն:
Հերթաբար կը ներկայացնենք վերոյիշեալ հրատարակութիւնները, յուսալով որ կարենանք որեւէ կարեւոր աշխատասիրութիւն մեր մոռացութենէն հեռու պահել:

 

Քեսապ 3 Հատորով – Յակոբ Չոլաքեան

La communauté Arménienne de la région de Kessab